​Sano,Makino  2021

​Takuma  2022

Yuto  2020

​Maya  2021

​Selphie  2021,2020

​Nao  2019

​Tina Tamashiro  2019

​Hayato Isomura  2021

​Ibuki  2022

​Aoi,Takato  2021

Lexie,Keila  2020

Sumire  2020

​Yumi Adachi  2020

​Kenta,Ren,Aoi,Fukutaro,Takato,Ellena  2018